Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Barcelona para 2018

Una oferta de 992 plazas

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 15 de enero se ha publicado la Oferta de Empleo Público de ocupación parcial en régimen funcionarial para el ejercicio 2018.

De las plazas ofertadas podemos destacar:

  • Administrativo C1: 39 plazas
  • Auxiliar Administrativo C2: 227 plazas
  • Subalterno AP: 9

Además, debemos recordar que aún se encuentra pendiente de convocar la Oferta de Empleo Público de 2017, donde podemos encontrar:

  • Administrativo C1: 9 plazas
  • Auxiliar Administrativo C2: 420 plazas
  • Subalterno AP: 93 plazas

En la Mesa General de Negociación se acordó que se realizarían dos convocatorias, una en 2019 y otra en 2020. Se espera que durante este mes de enero se convoquen 82 plazas de subalterno y 300 de Auxiliar Administrativo, entre otras.

Posteriormente, se han publicado la convocatoria y las bases específicas en el Boletín Provincial de la Diputació de Barcelona de las siguientes categorías:

¿Qué mecanismo se utilizará?

Se realizará concurso-oposición, junto con un periodo de prácticas selectivas. La fase de concurso representará un máximo del 33% de la puntuación máxima

¿Cuándo se realizarán las pruebas?

El calendario previsto para las pruebas es:

  • Abril 2019 para subgrupo A1 y A2
  • Junio 2019 para Auxiliar Administrativo y Subalternos

El resto de pruebas se realizarán durante el último trimestre de 2019.

¿Cuál es el temario?

El temario se publicó en el DOGC de 31 de octubre de 2018, e incluye lo siguiente:

a) Temario Auxiliar Administrativo:

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

4. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

5. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L’organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde/ssa, Tinents d’Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l’Organització executiva.

6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.

8. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.

9. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.

10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

11. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

12. El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.

13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

15. L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.

16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

18. L’Atenció al ciutadà a l’Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l’ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d’atenció al ciutadà.

19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.

20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

b) Temario Subalterno

1. El Consorci d’Educació de Barcelona. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

2. El sistema educatiu. L’organització escolar. El Consell Escolar. L’equip directiu. El claustre. El personal d’administració i serveis.

3. Les funcions del subaltern/a en els centres docents.

4. Nocions bàsiques a nivell d’usuari de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.

5. Criteris d’actuació en casos d’emergència. Primers auxilis.

6. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.

7. L’Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus Òrgans de Govern. Tipologia de les Administracions Públiques.

8. L’atenció ciutadana a l’Ajuntament de Barcelona. Canals d’atenció ciutadana. Els telèfons d’informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona.

9. L’Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l’organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.

10. El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona (2015-2019).

Bolsa de trabajo

Las personas que hayan superado las pruebas pero no hayan conseguido una plaza se integrarán por orden de puntuación en la bolsa de trabajo correspondiente.

Asimismo, se realizará una entrevista de competencias para acceder a un puesto de trabajo, que se valorará exclusivamente como apto o no apto.

0 respuestas en "Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Barcelona para 2018"

Deja un mensaje

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

X